MiastoPolecanePowiat i gminaRegionSliderWażne informacjeWiadomości

500+ na każde dziecko

Reklama

od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500+ będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Od 1 lipca 2019 r. złóż wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia www.empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o przyznanie świadczenia przyjmowane będę również w formie papierowej. Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września br., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Świadczenie wychowawcze 500+ zostanie przyznane do 31 maja 2021 r.

Reklama

W tym samym czasie będzie można składać wnioski o świadczenia Dobry start 300+.

Zmiany w programie Rodzina 500+ od 1 lipca 2019 r.:

  • Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
  • Rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  wówczas z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka (dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.)
  • Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.
  • Zmiana okresu zasiłkowego – prawo do świadczenia wychowawczego począwszy od 2021 r. ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.
  • Przyznanie świadczenia wychowawczego od lipca 2019 r. nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej otrzyma informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, lub w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
  • Uproszczona została również procedura postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania wnioskodawcy – w przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, dotychczasowy organ właściwy przekaże wydaną decyzję lub informację o przyznanym świadczeniu wychowawczym wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze w celu ich dalszej realizacji.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button