MiastoPowiat i gminaRegionWiadomości

BĘDĄ KONTROLE PRZEMYSŁOWYCH EMISJI W MIELECKIEJ STREFIE

Reklama


Poprawa jakości powietrza w Mielcu to jeden z priorytetów mieleckiego samorządu. Ostatnie tygodnie przyniosły szereg działań, zarówno bieżących jak i długofalowych, które mają przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego w naszym mieście, a w szczególności do ograniczenia przemysłowych zanieczyszczeń powietrza. 

Jedną z pierwszych decyzji Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego był zakup tablic informacyjnych (ekrany LED) w ramach instalacji publicznego systemu informowania mieszkańców o stanie powietrza, działającego w oparciu o wskazania czujników Airly. Ekrany zostały zainstalowane na budynku Domu Kultury SCK i na budynku kamienicy nr 13 przy ulicy Mickiewicza. Wskazania czujników Airly, których sieć obejmuje różne rejony miasta dotyczą zarówno zanieczyszczeń przemysłowych, jak również zanieczyszczeń związanych z tzw. niską emisją. 

Zakres kompetencji Prezydenta Miasta wynikający z przepisów ustawy – Prawo Ochrony Środowiska jest mocno ograniczony w porównaniu chociażby do kompetencji i posiadanych instrumentów reglamentacyjnych, jakimi dysponuje starosta powiatowy i marszałek województwa (między innymi wydawanie oraz cofanie, wygaszanie i ograniczanie pozwoleń na korzystanie ze środowiska).

Z kolei kontrole podmiotów korzystających ze środowiska realizuje Podkarpacki Inspektor Ochrony Środowiska, który w trakcie kontroli może wydać decyzje o wstrzymaniu działalności powodującej naruszenie wymagań ochrony środowiska.  

Reklama

Od niedawna wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska uzyskały o wiele szersze uprawnienia do wykonywania kontroli m.in. mają prawo do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a także przeprowadzania niezbędnych pomiarów lub badań, w tym pobierania próbek lub wykonywania innych czynności kontrolnych – także z użyciem bezzałogowych statków powietrznych.

Licząc na wykorzystanie tych szerszych możliwości Urząd Miejski w Mielcu w dniu 7 stycznia skierował do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o przeprowadzenie kontroli trzech firm znajdujących się na terenie mieleckiej strefy ekonomicznej, których działalność, w ocenie mieszkańców, może znacząco wpływać na stan powietrza atmosferycznego.

­W dniu 8 stycznia wystosowano do podkarpackiego WIOŚ pismo w sprawie wskazania ilości dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego 24 godzinnego dla pyłu zawieszonego PM 10 w roku 2018 dla stacjach pomiarowych zlokalizowanych w Mielcu.

­W celu omówienia możliwych obszarów działania WIOŚ na terenie Gminy Miejskiej Mielec doszło do spotkania Prezydenta Mielca Jacka Wiśniewskiego z  Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie Krystyną Sołek. Poruszona została tematyka stworzenia delegatury WIOŚ w Mielcu oraz możliwości zintensyfikowania przez WIOŚ kontroli podmiotów gospodarczych z terenu miasta, głównie z SSE Euro-Park Mielec.

Reklama

Urząd Miejski w Mielcu wystąpił do Marszałka Województwa Podkarpackiego z prośbą, aby w ramach reglamentacji dla podmiotów korzystających ze środowiska, w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nakładać obowiązek prowadzenia dodatkowych pomiarów, a także nakładać na podmiot na obszarze na którym istnieje przekroczenie dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, obowiązku prowadzenia pomiarów poziomów tych substancji w powietrzu.

Wystąpiono również do WIOŚ z prośbą o zintensyfikowanie działań w ramach posiadanych kompetencji i przeprowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, których działalność może powodować zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. W odpowiedzi uzyskano informację, iż wnioskowane kontrole są ujęte w planie na 2019.

­Efekty tych kontroli będziemy na bieżąco monitorować, informując o tym naszych mieszkańców – zaznaczył Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski.  

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button