Biznes i inwestycjePowiat i gminaWiadomości

Budżet Gminy Tuszów Narodowy na 2018 rok

Reklama

W dniu 28 grudnia 2017 r. na XXIV sesji Rady Gminy radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy Tuszów Narodowy na rok 2018, który jest budżetem inwestycyjnym.

23% wydatków stanowić będą inwestycje podnoszące jakość życia mieszkańców. Staraliśmy się aby były równomiernie rozłożone w całej gminie. Przy założeniu że wydatki majątkowe stanowić będą blisko 9 mln zł planujemy ich pokrycie dotacjami i częściowo kredytem, który wg założeń na koniec 2018 roku nie przekroczy 10% dochodów budżetowych. Dlatego na przestrzeni minionych 5 lat była realizowana restrykcyjna polityka finansowa, mająca na celu oddłużenie gminy, aby umożliwić zaciągnięcie kredytów na wkłady własne do zadań, które mogą być realizowane w ramach nowej osi programowej z środków unijnych i krajowych. Należy dodać, że w parze z oddłużaniem gminy na przestrzeni minionych 7 lat realizowane były bardzo kosztowne i ważne inwestycje, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju gminy. Dla przypomnienia zadłużenie gminy na początek kadencji w 2010 roku wynosiło 8,5 mln zł, po spłacie rat kredytowych na koniec 2010 roku 6,5 mln zł., a planowane na koniec 2018 roku wynosić będzie 3,7 mln zł – akcentuje Andrzej Głaz Wójt Gminy.

W swych założeniach budżet gminy na 2018 rok przedstawia się według poniższego opisu.

Dochody zaplanowano na kwotę 36 672 055 zł.

Reklama

Na nie składają się m.in.:

-subwencja 10 663 616 zł

-dotacje na zadania zlecone i bieżące 12 556 813 zł

-podatki i opłaty lokalne 3 500 267 zł

Reklama

-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i prawnych CIT 5 230 153 zł

-dochody majątkowe w kwocie 3 482 834 zł co stanowi 9,5 % ogółem dochodów (w tym dochody ze sprzedaży majątku 410 000 zł)

Wydatki Gminy planuje się w kwocie 38 659 540 , przy czym wydatki majątkowe w kwocie 8 767 554 zł co stanowi 23 % ogółem wydatków.

Znaczącą pozycją w strukturze wydatków są wydatki na:

-oświatę i wychowanie w kwocie 11 251 426 zł, z czego subwencja oświatowa wynosi 6 837 108zł, dotacje i opłaty 585 732 zł czyli łącznie dofinansowanie do zadań obejmuje kwotę 7 422 840 zł. Pozostała kwota 3 828 586 zł to dopłata z dochodów własnych przyjętych do budżetu gminy;

-pomoc społeczna 12 169 086 zł w tym dotacja w kwocie 11 409 001 zł, w ramach której ponad połowę wydatków stanowi kwota przeznaczona na realizację programu 500+ zadanie w całości sfinansowane z dotacji rządowej oraz realizacja projektu pn. „Słoneczna jesień życia” w formie Dziennego Domu Pobytu w budynku szkoły w Dębiakach łącznie z adaptacją budynku;

-administracja wraz z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej 2 949 652 zł;

-remonty i bieżące utrzymanie dróg 628 349 zł;

-straże pożarne 234 450 zł;

-oświetlenie budynków użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego 350 000 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 987 485 zł zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 2 072 724 zł. i było znacząco niższe od planowanego. W 2018 roku po spłacie rat kredytowych w kwocie 833 248 zł (rozchody) i planowanym zaciągnięciu nowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 476 422 zł (przychody), zadłużenie na dzień 31.12.2018 planuje się w kwocie 3 715 898 zł. Obsługa zadłużenia czyli spłata odsetek od kredytów 60 000 zł. Planowany deficyt będzie uzależniony od zrealizowanych zadań inwestycyjnych, które zostały ujęte w budżecie, celem skorzystania z dostępnych funduszy. Do otrzymanych na nie dotacji należy zabezpieczyć własne wkłady finansowe.

Wykaz najważniejszych zaplanowanych w budżecie inwestycji na 2018rok:

– budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, poprawa infrastruktury poprzez rozbudowę i modernizację 3 348 707 zł –kontynuacja projektu II etap kanalizacji Tuszów Narodowy -Tuszów Mały;

– budowa dróg gminnych 337 075 zł

-budowa drogi gminnej Grochowe II Antońka tzw. Schetynówka 1 418 451 zł dofinansowanie z budżetu państwa 703 723 zł;

– dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego w kwocie 150 000 zł na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w m. Grochowe II i Borki Nizińskie;

-dotacja na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 30 000 zł na współfinansowanie budowy chodnika w m. Jaślany przy drodze wojewódzkie;

-budowa parkingu oraz podjazdu przy budynku NFZOZ w Tuszowie Nar. 35 000 zł jako wkład własny do projektu;

-kontynuacja realizacji projektu rewitalizacji /przebudowy zdegradowanych obiektów miejsc przestrzeni publicznej w celu nadania im nowych funkcji społecznych 187 500 zł – wkład własny do projektu

-wydatki inwestycyjne w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych 69 000 zł;

-dotacja celowa na dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie budowy nowoczesnego systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie powiatu mieleckiego 71 560 zł;

-budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Czajkowej i Borkach Nizińskich 431 000 zł, wkład własny do projektu;

-kolejny etap budowy PSZOK 108 000 zł;

-wydatki inwestycyjne z tytułu realizacji projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy OZE” 1 966 704 zł – wkład własny do projektu;

-budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy 68 363 zł;

-odnowienie elewacji, modernizacja instalacji elektrycznej, odciążenie i docieplenie stropu w starej części domu urodzin gen. Sikorskiego 99 809,00;

-wydatki inwestycyjne na obiektach sportowych, budowa trybun oraz wyk. zadaszenia nad trybuną 19 295 zł.

B. Zięba

Reklama

Zobacz także

Back to top button