RegionWiadomości

Duże zainteresowanie gminnymi dopłatami

Reklama

130 wniosków o wymianę starego pieca na nowy wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim. Całość środków, jakie gmina przeznaczyła na ten cel, czyli pół miliona złotych, została wykorzystana. W kolejnych latach program ma być kontynuowany.

– Zainteresowanie dopłatami ze strony mieszkańców przeszło nasze przypuszczenia i oczekiwania. To cieszy, bo program, który wcieliliśmy w życie, okazał się strzałem w dziesiątkę. To pokazuje również, że wzrasta świadomość ekologiczna – mówi burmistrz Józef Rybiński.

Unijna dotacja na OZE

W opracowanym przez samorząd „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radomyśl Wielki” zobowiązał się on do poprawy jakości powietrza. Celem strategicznym planu jest ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla na 2020 rok o ok. 7% w stosunku do 2013 r.

Reklama

Na początku tego roku radomyski magistrat pozyskał unijne dofinansowanie na odnawialne źródła energii dla mieszkańców. Dotacja wyniesie 3,37 mln zł. W ramach tego przedsięwzięcia mieszkańcy, którzy wcześniej złożyli stosowne deklaracje, będą mogli kupić instalacje solarne i fotowoltaiczne, piece na biomasę i pompy ciepła. W sumie w gminie Radomyśl Wielki 225 osób złożyło wnioski na 291 urządzeń o mocy ok. 1,5 tys. kW. Obecnie trwa podpisywanie umów z mieszkańcami i instalacja urządzeń.

Dopłaty z urzędu

Na tym nie koniec. Magistrat uruchomił program dopłat z budżetu gminy do wymiany starych pieców. – Wymiana ogrzewania na bardziej ekologiczne przerasta możliwości wielu domowych budżetów. Stąd duże zainteresowanie dotacjami do wymiany starych pieców na paliwo stałe. Również w naszej gminie. Mieszkańcy zgłaszali do nas wiele zapytań o możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw temu zapotrzebowaniu – mówi Stanisław Lonczak, z-ca burmistrza Radomyśla Wielkiego.

Pula środków wyczerpana

Reklama

Wnioski o dotację można było składać w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim od 20 do 31 sierpnia br. Już pierwszego dnia w kolejce ustawiło się kilkadziesiąt osób. W sumie wpłynęło 130 wniosków. Do realizacji w tym roku zakwalifikowało się 104, gdyż wyczerpała się kwota przewidziana na dopłaty. Pozostałe wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w przyszłym roku. – Będziemy chcieli przeznaczyć środki na wymianę pieców także w nadchodzących latach – zapewnia burmistrz Rybiński.

Dotację można było uzyskać w przypadku, gdy nieruchomość znajduje się na terenie gminy Radomyśl Wielki i dotychczas była ogrzewana paliwem stałym. Wnioskodawcami mogły być tylko osoby fizyczne. Dopłata mogła być przeznaczona na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem lub na kocioł na paliwa stałe nie gorszy niż 5 klasy ekologicznej. Dofinansowanie uwzględniało również doposażenie pieca centralnego ogrzewania w urządzenie dopalające dym.

Wysokość dofinansowania

Na to zadanie w budżecie na obecny rok radni zapisali kwotę 500 tys. zł. Dotacja wyniosła:

1) 5 tys. zł, jednakże nie więcej niż 70% poniesionych kosztów na zakup nowego pieca centralnego ogrzewania;

2) 1200 zł, jednakże nie więcej niż 70% poniesionych kosztów na zakup nowego urządzenia dopalającego dym.

Co najmniej 5 lat

Mieszkańcy, którym udzielono dotacji zobowiązani są do trwałej likwidacji w budynku/lokalu wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów opalanych paliwem stałym. Likwidacja potwierdzona zostanie w protokole demontażu pieca sporządzonym i podpisanym pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót. Muszą też utrzymać efekt ekologiczny inwestycji, tzn. użytkować nowe źródła ciepła, przez okres co najmniej 5 lat od daty złożenia wniosku.

Przypominamy również, że wymianę pieca należy przeprowadzić nie później niż do 9 listopada br. Po zrealizowaniu zadania wnioskodawca przedstawia Burmistrzowi rozliczenie dotacji w terminie 21 dni od zakończenia realizacji, nie później niż do 30 listopada.

3,37 mln zł – to kwota dofinansowania unijnego jaką radomyski magistrat pozyskał dla mieszkańców na odnawialne źródła energii

104 – to liczba osób, które w tym roku skorzystają z dopłat gminy do wymiany starych pieców

Reklama

Zobacz także

Back to top button