MiastoSliderWażne informacjeWiadomości

Eksperci AGH przyjrzeli się planowanym inwestycjom Kronospanu. Prezydent przedstawił wnioski

Reklama

W Urzędzie Miejskim w Mielcu odbyła się konferencja prasowa, której tematyka dotyczyła dotyczyła problemu zanieczyszczenia powietrza w na terenie Miasta. W konferencji udział wziął Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba, a także prof. nadzw. AGH Tadeusz Pająk – aktualnie członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i Państwowej Rady Ochrony Środowiska oraz dr Jakub Nowak – autor badań poziomu niskiej emisji w Mielcu.

Konferencję otworzył Prezydent Daniel Kozdęba. Wymienił on szereg działań jakie Urząd Miejski podejmuje od początku 2015 roku. Na czoło wysunął podpisanie 14 grudnia 2015 roku porozumienia z firmą Kronospan. Przypomnijmy, że porozumieniu tym zakład zobowiązał się do ośmiokrotnego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i do poddania się niezapowiedzianym kontrolom emisji pyłów (w tym PM 10 i PM 2,5) oraz formaldehydu na emitorze E5 suszarni linii do produkcji płyty wiórowej. Poza tym ważnym porozumieniem, Prezydent Kozdęba mocno działa na rzecz odnawialnych źródeł energii. Do programu, w ramach którego, można otrzymać nawet 85 procentową dotacje zgłosiło się ponad 600 mieszkańców.

Ekspertyza o raporcie
W związku z planowaną modernizacją Zakładu wszczęte zostało na wniosek Kronospan Mielec postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia.W ramach postępowania otrzymano opinię Sanitarną Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Mając na uwadze, że jest to niezwykle ważna kwestia dla całej społeczności mieleckiej, magistratw listopadzie ubiegłego roku po szczegółowym zapoznaniu się z przedstawioną przez spółkę dokumentacją, postanowił poprosić zewnętrzną niezależną instytucję o opinię dla wspomnianego raportu. Jej wykonania podjęła się Katedra Systemów Energetycznych
i Urządzeń Ochrony Środowiska wchodząca w skład Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Wiodącym autorem ekspertyzy jest prof. nadzw. AGH Tadeusz Pająk – aktualnie członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Potwierdził on, że podjęty przez firmę Kronospan zakres modernizacji w świetle obowiązującego prawa jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i sporządzenie raportu z oceny tego oddziaływania jest wymagane.

Reklama

Zastrzeżenia i braki
Według ekspertyzy z AGH przedstawiony przez Kronospan raport charakteryzuje się istotnym prawnie brakiem porządku. Widoczne są w nim niezgodności, co do prawnie obowiązujących wymagań, a niektóre z nich (np. w zakresie monitoringu przedsięwzięcia) są niewystarczająco merytorycznie opracowane. Dużo uwag krytycznych budzą analizy i wnioski w zakresie klimatu akustycznego. Brak jest wyników pomiarów akustycznych poziomu dźwięku dla pory dnia i nocy zmierzonych w środowisku dla stanu istniejącego. Zestawienia pomiarów akustycznych dotyczą wyłącznie terenu zakładu. Brak w raporcie badań poziomu akustycznego nowych źródeł dźwięku, a prognozy dotyczące zmian emisji akustycznej nie uwzględniają istniejącego stanu.
Ekspertyza wskazuje także na zastanawiająco defensywne stanowisko Kronospanu w kwestii ciągłego pomiaru emisji pyłu z emitora E-5, a także budzące niepokój pominięcie w raporcie kwestii zagospodarowania wszelkiego rodzaju odpadów wtórnych, a szczególnie pyłów procesowych odbieranych z instalacji odpylania gazów odlotowych. Brak jest danych i analiz zaprzeczających, że te niebezpieczne odpady nie będą wykorzystywane energetycznie poprzez mieszanie i współspalane z innym, właściwym rodzajem paliwa.

Warunkowa rekomendacja
Mimo stwierdzonych uchybień w przedłożonej przez Kronospan dokumentacji, autorzy ekspertyzy rekomendują wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji. Najważniejszym argumentem wydania tej decyzji jest to, by firma Kronospan jak najszybciej wprowadziła działania ograniczające emisję zanieczyszczeń.
Działaniami podejmowanymi przez firmę Kronospan będą m.in. unowocześnienie, a tym samym udoskonalenie instalacji odpylania dla wszystkich emitorów, zastosowanie nowoczesnej suszarni wiórów, co ograniczy emisję szeregu dotąd emitowanych do powietrza i powodujących uciążliwość zapachową lotnych związków organicznych, jak również zwiększenie wydajności i skuteczności procesów odpylania prasy głównej. Zakładane efekty w zakresie poprawy jakości powietrza dotyczyć mają nie tylko zanieczyszczeń pyłowych, ale także substancji lotnych i emisji formaldehydu.

Wznowienie procedury i zobowiązanie
W dniu 18 stycznia 2017 roku rozpoczęto ponowną procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji modernizacji instalacji produkcji płyt wiórowych firmy Kronospan, podając do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w terminie 21 dni tj. do 10 lutego. Równocześnie zobowiązano inwestora do przedłożenia do 10 lutego pisemnych wyjaśnień odnośnie zawartych w ekspertyzie AGH zagadnień budzących wątpliwości. Warto dodać, że na wniosek miasta oraz radnych firma Kronospan zorganizowała spotkania mające na celu przybliżenie radnym rady miasta, a także przewodniczącym rad osiedli planów działań modernizacyjnych spółki. W tym celu radni zostali m.in. zaproszeni na zwiedzanie zakładu i spotkanie z przedstawicielami władz firmy, którzy przedstawili aktualnie realizowany etap prac modernizacyjnych.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button