Powiat i gminaWiadomości

Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego dotycząca miasta Radomyśl Wielki

Reklama

Informujemy o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla miasta Radomyśl Wielki, powiat mielecki, województwo podkarpackie.

 

Na  podstawie  art. 4 ust. 1a, art. 7d, art. 22 ust. 1, art. 24a  ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  (tekst  jednolity  Dz. U z 2017 roku, poz. 2101 z późniejszymi zmianami), Starosta Powiatu Mieleckiego informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków na obszarze następujących obrębów ewidencyjnych położonych w mieście Radomyśl Wielki:

 

Reklama
  • obręb nr 0072 –  Radomyśl Wielki
  • obręb nr 0075 –  Wólka Dulecka

 

           Wyłożenie nastąpi w terminie od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 21 lutego 2018 r. w następujących godzinach : w poniedziałki od 800 do 1600, we wtorki, środy i czwartki od 800 do 1530, w piątki od 800 do 1430, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 222, II piętro.

           Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do protokołu ewentualne uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania wyjaśnić niezgodności ze stanem faktycznym, a także wyeliminować błędy i omyłki.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button