MiastoPolecaneWiadomości

IX sesja Rady Miejskiej

Reklama

IX sesjRady Miejskiej w Mielcu w dniu 24 czerwca (poniedziałek) 2019 roku o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca wotum zaufania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Mielec na okres od dnia 1 września 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników zgłoszonych do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję 2020 – 2023.  
 15. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button