MiastoPowiat i gminaWiadomości

Kolejna Sesja Rady Powiatu Mieleckiego po raz pierwszy w nowej sali obrad

Reklama

XLIII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 9.30 w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6.

Tematyka Obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

  Reklama
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2017 rok,

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

  Reklama
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mieleckiego.

 5. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za rok 2017.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2017 rok.

 7. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok 2017.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX, Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 –Poprawa, jakości kształcenia ogólnego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz haromonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 8 maja 2018 r.

 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli w 2018 r.

 13. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Przewodniczący

Rady Powiatu Mieleckiego

Henryk Niedbała

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button