Biznes i inwestycjeMiastoPolecaneWażne informacjeWiadomości

Magistrat ubiega się o środki zewnętrzne – w planach ogromne inwestycje

Reklama

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec, budowa instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych, a także przebudowa i rozbudowa istniejącego dworca autobusowego – to największe zadania, na których realizację Urząd Miejski w Mielcu stara się pozyskać dofinansowanie. Łączna wartość projektów to aż 216 590 250,00 zł!

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej 

Zakres projektu obejmuje budowę systemu zaopatrzenia w wodę, budowę kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, a także modernizację oczyszczalni ścieków. Co to oznacza dla mieszkańców Mielca? Zrealizowanie projektu zapewni stałość składu fizykochemicznego wody ujmowanej, a tym samym wpłynie na zwiększoną stabilność parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody                                 w wodociągu miejskim.

Projektowany układ technologiczny uzdatniania wody ograniczy stosowanie środków chemicznych w procesach technologicznych. Ponadto uproszczenie procesów uzdatniania spowoduje zmniejszenie zużycia materiałów i energii.

Reklama

– Należy podkreślić, że realizacja projektu będzie miała bezpośredni wpływ na komfort życia mieszkańców Mielca. Wyeliminowane zostaną zanieczyszczenia związane z cofaniem się ścieków, zyskamy wodę dobrej jakości – mówi Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski.

Szacowana kwota przedsięwzięcia to 140 milionów złotych. Urząd Miejski w Mielcu ubiega się o wpisanie zadania do Krajowego Planu Odbudowy.

Budowa instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych

W skład instalacji wchodzi sortownia odpadów selektywnie zbieranych  z możliwością sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz kompostownia odpadów zielonych. Odpowiedzialna gospodarka odpadami to jeden z filarów ochrony środowiska. To także potwierdza Prezydent Mielca, podkreślając, że powinno dążyć się do ograniczenia wysypisk śmieci na rzecz odzysku z odpadów maksymalnej ilości surowców i energii. Projekt ma na celu zagospodarowanie odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska, uwzgledniający efektywny oraz ekologiczny odzysk i recycling, co wpisuje się w idee zrównoważonego rozwoju.

Reklama

Szacowana kwota zadania to 31 590 250,00 zł. Mielecki magistrat ubiega się o dofinansowanie    z RządowegoFunduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa i rozbudowa istniejącego dworca autobusowego

Rozbudowany dworzec zyskałby także nową funkcję – centrum przesiadkowego dla transportu autobusowego, komunikacji miejskiej oraz kolei. Rozbudowany zostałby układ drogowy oraz ścieżki rowerowe prowadzące do wszystkich osiedli w promieniu minimum 4 km od dworca. Ponadto, w planach są także trzy parkingi w formule „Bike&Ride” dla rowerów. Inwestycja jest spójna z wdrażaną na terenie miasta i powiatu koncepcją zrównoważonego transportu, promującego wszystkie formy komunikacji, które mają doprowadzić do zmniejszenia ilości samochodów, a co za tym idzie do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. 

Szacunkowa wartość projektu to 45 000 000,00 zł. Urząd Miejski w Mielcu ubiega się                    o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki zewnętrzne na modernizację dróg

Warto podkreślić, że mielecki magistrat ubiega się również o środki zewnętrzne                         z Funduszu Dróg Samorządowych. Jeśli uda się uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów do każdego zadania, możliwa będzie modernizacja ul. Szafera oraz ul. Osiedlowej. Wartość prac związanych z przebudową ul. Szafera to 4 444 834,75 zł, koszt remontu na                     ul. Osiedlowej to 3 224 581,46 zł.

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button