KulturaWiadomości

Mielecki doktor anglistyki!

Reklama

Dnia 21 czerwca 2017 roku w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marka Paducha pt. Ethnosemantics of the Concept of Happiness in American English and Polish (Etnosemantyka pojęcia szczęścia w amerykańskiej odmianie języka angielskiego i w języku polskim).

W obronie pracy doktorskiej mieleckiego doktoranta uczestniczyli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracownicy Instytutu Filologii Angielskiej UR, doktoranci Wydziału Filologicznego UR oraz inni goście.

Promotor rozprawy, prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przybliżyła sylwetkę Marka Paducha z uwzględnieniem jego osiągnięć na polu naukowym (m. in. 8 artykułów naukowych, 4 referaty naukowe, 3 wykłady gościnne na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza”). Następnie mgr Marek Paduch zaprezentował główne tezy swojej dysertacji doktorskiej. Z kolei recenzenci, dr hab. Alicja Witalisz z Katedry Językoznawstwa Angielskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawili swoje recenzje dotyczące rozprawy doktorskiej mielczanina. Doktorant ustosunkował się do opinii recenzentów oraz udzielił odpowiedzi na  5 pytań, które otrzymał od pracowników naukowych Instytutu Filologii Angielskiej UR. Komisja Doktorska Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego wysoko oceniła wiedzę merytoryczną mgra Marka Paducha oraz doceniła jego dojrzałość naukową. Zaproponowała również wyróżnienie dla pracy doktorskiej oraz jej publikację.

Reklama

W dniu 22 czerwca 2017 roku Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęła uchwałę o nadaniu panu mgrowi Markowi Paduchowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo,  specjalność: filologia angielska – z wyróżnieniem. Tym samym Marek Paduch dołączył do ekskluzywnego grona polskich naukowców zajmujących się eksploracją akademicką  w zakresie lingwistyki kulturowej.

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button