EdukacjaKalendariumMiastoPolecaneWażne informacjeWiadomości

Od poniedziałku będzie można zapisać swoje pociechy do przedszkola

Reklama

Rekrutacja do placówek edukacyjnych dla najmłodszych mielczan na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się w Mielcu od 18 marca.

Rekrutacja będzie się odbywać wyłącznie w sposób elektroniczny. Na złożenie wymaganych dokumentów na pierwszym etapie naboru rodzice będą mieli czas do 31 marca 2019 r.
Co ważne rodzice muszą złożyć wnioski o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Harmonogram rekrutacji

 • 18 marca do 31 marca 2019 r. czas na składanie wniosków wraz z dokumentami
 • 01 kwietnia do 18 kwietnia 2019 – weryfikacja zgłoszeń
 • 15 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 16 kwietnia do 19 kwietnia 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do placówki w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania
 • 24 kwietnia 2019 r. do godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • Rekrutacja uzupełniająca trwać będzie od 27 maja do 31 maja 2019 r.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego odbywa się zgodnie z następującymi kryteriami ustawowymi wymienionymi w Prawie oświatowym, tj.:

Reklama
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objecie kandydata pieczą zastępczą

Postępowanie rekrutacyjne będzie odbywać się z przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

Po wejściu na stronę należy:

 1. Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

Uzyskanie profilu zaufanego jest bardzo proste. Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP(www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w odpowiednim urzędzie.

Czynność tą można wykonać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 (na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca), a także w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Navigator. Po pozytywnej weryfikacji danych przez urzędnika, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu tożsamości, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego i dopiero od tego momentu można posługiwać się nim w komunikacji z urzędem.

Reklama

Szybko i bez zbędnych formalności można też założyć profil zaufany przez konto bankowe. Wystarczy, zalogować się do swojej bankowości internetowej i wejść w zakładkę „e-Urząd”. Podczas zakładania konta w banku, nasza tożsamość została już potwierdzona, dlatego też nie ma potrzeby potwierdzać jej w inny dodatkowy sposób (np. wizytą w punkcie potwierdzającym). Po założeniu profilu zaufanego poprzez konto bankowe, aby zalogować się na konto profilu, należy wybierać opcję logowania przez bankowość elektroniczną.

 1. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.
 2. Zarejestrować się w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).
 3. Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumentypotwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczeń nie trzeba drukować. Wygeneruje je system. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 1. Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.
 2. Sprawdzić wyniki rekrutacji.
 3. Potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

1. Informacje ogólne

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział zamieszkałe w Mielcu:

– trzyletnie (urodzone w 2016 r.),

– czteroletnie (urodzone w 2015 r.) ,

– pięcioletnie (urodzone w 2014 r.),

(Dzieci pięcioletnie, czteroletnie oraz trzyletnie mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Prezydent wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko.)

– sześcioletnie (urodzone w 2013 roku)

(Dzieci te są obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.)

oraz

– z odroczonym  obowiązkiem  szkolnym, które  kontynuują  przygotowanie  przedszkolne  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Mielcem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowała wolnymi miejscami.

2. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Prowadzone jest na wolne miejsca na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu wskazanym we wniosku.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

– żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

– zwrócić się do Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu Prezydent Miasta:

– korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

– może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

– może  zlecić  przeprowadzenie  wywiadu,  aby  zweryfikować  oświadczenie   o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie   z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w  wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.).

O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent Miasta informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

– w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

Lp.KryteriumRodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium
1.Dziecko z rodziny wielodzietnejoświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2.Dziecko z niepełnosprawnościąorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
3.Dziecko, którego rodzic/e albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnościąorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
4.Dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodzicówoświadczenie oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający samotne wychowanie
5.Dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczejdokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod  uwagę  kryteria  określone  w  uchwale  nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 stycznia 2019 r., tzw. kryteria samorządowe.

Lp.KryteriumWartość kryterium w punktachRodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium
1.Oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący dziecko wskazali Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły30 pktKserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego
2.Jeden z rodziców (prawnych opiekunów) dziecka wskazał Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły15 pktKserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego
3.Oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący dziecko  pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą25 pkt Zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni,wydruk z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)
4.Jeden z rodziców (prawnych opiekunów) dziecka pracuje, studiuje, uczy się w trybie dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą12 pktZaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni,wydruk z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)
5.Zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola (nie dotyczy dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja)20 pktOświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium
6.Zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do pobliskiego żłobka lub szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole (nie dotyczy dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja)10 pktZaświadczenie wydane przez żłobek lub szkołę potwierdzające spełnianie kryterium

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości  w  formie  listy  dzieci   zakwalifikowanych   i   niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają w systemie informatycznym wolę zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

              Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

– wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  dziecka  do  przedszkola w terminie 7 dni  od  dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

– wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

3. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Rodzic dziecka z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydanym  ze względu na niepełnosprawność układając listę wybranych przedszkoli, do których chciałby zapisać dziecko, wskazuje w zależności od preferencji:

– w pierwszej  kolejności  oddziały  integracyjne  dla  dzieci  z  orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

lub

– w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola wg zasad opisanych powyżej.

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button