MiastoWiadomości

Porządki w międzywalu Wisłoki. Magistrat prosi i przypomina

Reklama

W związku z pismem Marszałka Województwa Podkarpackiego Prezydent Miasta Mielca zwraca się z prośbą do właścicieli gruntów położonych w międzywalu rzeki Wisłoki o wycinkę drzew i krzewów rosnących na tych terenach, które zagrażają bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu.

Urząd Miasta przypomina, że zgodnie z art. 88l ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1121) do nakazania usunięcia drzew i krzewów w drodze decyzji administracyjnej uprawniony jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. W przypadku tym, nie jest potrzebne uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów- art. 83f ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody cyt.:” 1.  Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do: 7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału.“

Biorąc powyższe pod uwagę, właściciele nieruchomości położonych w międzywalu rzeki Wisłoki proszeni są o uporządkowanie terenu swoich działek, poprzez wycięcie drzew oraz krzewów zagrażających bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu. Wycinka drzew i krzewów może zostać przeprowadzona po indywidualnym uzyskaniu przez posiadaczy w/w działek, decyzji nakazujących ich wycinkę wydanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z siedzibą 31- 109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 (Wydział Prewencji Przeciwpowodziowej e-mail: zp@krakow.rzgw.gov.pl; tel: 12 62-84-312, 313, 314; fax: 12 430-10-35).

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button