Dział prawnikWiadomości

Prawnik radzi – sprzedaż wspólnego mieszkania przez jednego z małżonków

Reklama

Czytelniczka portalu zwróciła się do Nas z problemem prawnym dotyczącym sprzedaży mieszkania przez jednego z małżonków. W opisanej przez czytelniczkę sytuacji jej ojciec chce sprzedać mieszkanie którego jest współwłaścicielem wraz z żoną (wspólność małżeńska). Czytelniczka jednocześnie zaznaczyła że jej rodzice nie mieszkają ze sobą i nie utrzymują kontaktu. Czy w takiej sytuacji jej ojciec może sam sprzedać mieszkanie?

Kwestia dotycząca sprzedaży przez jednego z małżonków mieszkania stanowiącego współwłasność małżeńską została uregulowana w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w art. 37 § 1 pkt 1. Zgodnie z tym przepisem do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia (np. sprzedaży) lokalu wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Oznacza to, że w opisanej powyżej sytuacji na sprzedaż mieszkania przez ojca czytelniczki musi wyrazić zgodę jego małżonka. Zgoda ta może zostać wyrażona zarówno w czasie zawierania umowy sprzedaży, jak i już po jej zawarciu. W tym drugim przypadku, a więc gdy zgoda zostanie wyrażona w terminie późniejszym, umowa sprzedaży mieszkania będzie przez ten czas bezskutecznie zawieszona, tzn. że nie wywoła ona zamierzonego skutku (własność nieruchomości nie przejdzie na kupującego), aż do czasu wyrażenia tej zgody. W przypadku potwierdzenia umowy przez małżonkę umowa stanie się ważna, a własność mieszkania przejdzie na kupującego. Ważne żeby pamiętać, że wyrażenie zgody przez drugiego z małżonków musi zostać dokonane w formie aktu notarialnego, w przeciwieństwie do odmowy wyrażenia tej zgody która może przybrać dowolną formę.

Z uwagi na wymaganą do sprzedaży mieszkania zgodę drugiego małżonka powstaje zatem pytanie, co w sytuacji gdy nie wyrazi on zgody na jej sprzedaż? W takiej sytuacji zawartą umowę sprzedaży należy uznać za nieważną (nie będzie wywoływała żadnych skutków prawnych).

Czy zatem brak zgody jednego z małżonków zamyka drogę do sprzedaży wspólnego mieszkania? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 39 k.r.o. zgodnie z którym jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności, albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenie, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny.

Reklama

Koniecznym zatem w takiej sytuacji jest złożenie do sądu wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości bez zgody drugiego małżonka. We wniosku należy podać powód wystąpienia z tym wnioskiem tj. że małżonek nie wyraża zgody na zawarcie takiej umowy. Ponadto wniosek ten musi zostać odpowiednio umotywowany, tzn. należy uzasadnić że sprzedaż nieruchomości będzie zgodna z dobrem rodziny. Jeżeli sąd ustali że sprzedaż mieszkania będzie zgodna z dobrem rodziny, ma obowiązek udzielenia zezwolenia na jej sprzedaż bez zgody drugiego małżonka.

Wniosek ten może zostać złożony do sądu także w sytuacji w której uzyskanie zgody od drugiego małżonka napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody (nieznane miejsce pobytu małżonka, stan zdrowia utrudniający lub uniemożliwiający jego kontakt z otoczeniem np. śpiączka, paraliż, ciężkie urazy powypadkowe). Także w tej sytuacji należy wykazać że sprzedaż nieruchomości bez zgody drugiego małżonka będzie zgodna z dobrem rodziny.

Adwokat Bartosz Rybak

Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Rybak

Reklama

www.adwokatrybak.pl

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button