PolecanePowiat i gminaWiadomości

Raport o stanie gminy i absolutorium dla wójta gminy

Reklama

15 czerwca na sesji rady gminy Tuszów Narodowy, radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem wójtowi gminy wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Głosowanie poprzedziła obszerna informacja o realizowanych zadaniach, połączona z prezentacjąprzedstawioną przez Bronisławę Zięba – skarbnika gminy. Przed udzieleniem absolutoriumsekretarz  gminy zapoznała radę gminy z raportem o stanie gminy za 2019 rok,obrazującym zadania wykonywane przez wójta gminy, w kontekście przyjętych przez radę gminy w 2019 roku uchwał. Raport opublikowany jest w BIP na stronie gminy.

Raport o stanie gminy stanowi zestawienie danych i informacji dotyczących jednostki samorządu terytorialnego, którą jest Gmina Tuszów Narodowy. To rodzaj opisowego sprawozdania, co w 2019 roku zostało zrealizowane w ramach wykonywanych zadań własnych, zarówno tych fakultatywnych jak i obligatoryjnych, wynikających z zapisów ustawy o samorządzie gminnym. 

Jest on podsumowaniem działalności wójta gminy jako organu wykonawczego, w kontekście realizowanych programów, uchwał rady gminy i budżetu na przestrzeni 2019 roku. Powyższe wynikają ze strategii rozwoju gminy przyjętej na lata 2014-2024. Gmina podejmując działania, realizuje swoją misję, która brzmi: „Zadaniem gminy jest dążenie do równomiernego, kompleksowego rozwoju w sołectwach, poprzez zachowanie równowagi pomiędzy aktywnością gospodarczą, opartą na bazie usługowo-gospodarczej i rolniczej, a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego.”

Jestem przekonany, że dzięki danym zawartym w raporcie, zobaczymy zakres zmian jakie zachodzą w naszej gminie. Raport ukazujący najważniejsze efekty i rezultaty działań na przestrzeni 2019 roku, obrazuje ogrom  pracy nas, pracowników samorządowych,przy wsparciu sołtysów, radnych rady gminy, lokalnych liderów. Ufam, że jego analiza pozwoli poznać wytyczone kierunki rozwoju gminy, które sukcesywnie realizujemy, aby mieszkańcom żyło się lepiej. 

Reklama

Głównym celem realizowanych zadań orazpodejmowanych działań i inicjatyw w gminie, jest jej wszechstronny rozwój, podnoszący jakość życia mieszkańców. Inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną, troska o szkolnictwo, najmłodszych i seniorów, a także wychowywanie w duchu wartości i pielęgnowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego. 

W latach 2014-2019 zrealizowano blisko 70 różnych inwestycji, których wartość to blisko 40 mln złotych, w tym 25 inwestycji w 2019 roku, na które wydano 6 889 470 zł.  

Inwestycje realizowano przy minimalnym zadłużeniu gminy, które na koniec 2019 roku wynosiło 3 291 053,76 zł, co stanowi 7,5% zł dochodów budżetowych. Taki wynik świadczy o dobrej kondycji finansowej naszej gminy, dając szanse na jej dalszy rozwój i realizacje nowych zadań inwestycyjnych. 

Inwestowaliśmy i nadal inwestujemy w oświatę. Dzięki temu prowadzone są dodatkowe zajęcia edukacyjne i wyrównawcze w poszczególnych szkołach, a pracownie doposażono w kolejne pomoce naukowe. Sukcesywnie remontujemy obiekty oświatowe, zakończyliśmy budowę kolejnych 2 boisk lekkoatletycznych, aby przy każdej szkole znajdowało się takie boisko i obecnie mamy ich 5. Utrzymujemy aż trzy przedszkola samorządowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Reklama

Od 2017 r. funkcjonuje niepubliczny żłobek w budynku szkoły w Grochowem I, który, przy wsparciu naszego samorządu, w 2019 roku zwiększył liczbę miejsc dla dzieci do 40, co wynika ze społecznego zapotrzebowania.  

W trosce o seniorów z dofinansowania RPO prowadzony jest dzienny dom pomocy w Dębiakach dla 25 seniorów, po remoncie budynku i zagospodarowaniu działki. Dla 55 osób świadczone są usługi opiekuńcze i pomoc w domach. W 2019 roku udało nam się pozyskać kolejne środki z WUP na kontynuację realizowanego projektu  „Słoneczna jesień życia” w okresie od czerwca 2020 do końca marca 2022 roku i zwiększenie miejsc dla kolejnych 5 osób. 

O atrakcyjności naszej gminy świadczy fakt, że wzrasta liczba mieszkańców, na co istotny wpływ ma napływ nowych rodzin, kupujących u nas działki budowlane. Na terenach gminnych przy obwodnicy w Tuszowie Narodowym rozpoczęły działalność pierwsze nowe zakłady przemysłowe, co jest szansą rozwoju naszej gminy i było priorytetem przyjętego programu, który jest sukcesywnie realizowany. 

Kolejne wioski w gminie zostały objęte budową sieci światłowodu, na który mieszkańcy, szczególnie ludzie młodzi, z utęsknieniem czekali. 

Dużą wagę przywiązujemy do edukowania, wychowywania w duchu wartości i harmonijnego rozwoju wszystkich miejscowości tworzących naszą mała ojczyznę. W naszej strategii staramy się wykorzystywać istniejący potencjał, atrakcyjność gminy – jej położenie i walory przyrodniczo krajobrazowe oraz dziedzictwo kulturowo-historyczne. 

Sukcesem samorządu jest rozbudowa  bazy infrastruktury sportowej związanej ze szkołami i LKS, rozpoczęta została inwestycja budowy hali sportowej w Jaślanach, powstała kolejna Otwarta Strefa Aktywności  w Grochowem I. Ponadto w kilku miejscowościach wykonano następne odcinki sieci wodociągowej pod potrzeby budownictwa jednorodzinnego. W Maliniu  zmodernizowano przepompownię ścieków, która utrudniała życie sąsiadującym z nią mieszkańcom. 

Inwestowano w drogi we wszystkich miejscowościach gminy, poprzez budowę ich nowych odcinków i modernizacje istniejących – położono nawierzchnie asfaltowe o długości 6,3 km.

Wykonano nowe odcinki chodników w Grochowem oraz Jaślanach, o łącznej długości 2,14 km. W wyniku współpracy z samorządem powiatowym rozpoczęta została inwestycja remontu drogi powiatowej od Polsieny w Czajkowej do Dębiaków, wraz z częściową wymianą chodników przy tej drodze. Ponadto przygotowana została dokumentacja na kolejne remonty dróg, celem ubiegania się o dotację dotyczącą drogi w Borkach Nizińskich. 

Doposażono w sprzęt i nowe samochody jednostki OSP. Zakupiono samochody bojowe  dla OSP Grochowe II i OSP Jaślany. 

Wykonano kolejne odcinki oświetlenia ulicznego w miejscach najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców. 

Ponadto udzielono dotacji na remont zabytkowego kościoła w Tuszowie Narodowym. 

Sukcesywnie dozbrajane są działki przy obwodnicy na błoniach w Tuszowie Narodowym, gdzie powstają pierwsze zakłady produkcyjne, podnoszące atrakcyjność gminy jako miejsca do inwestowania. Istotne jest przystąpienie do opracowania mpzp na te tereny, dzięki czemu wzrośnie ich atrakcyjność, a tym samym wartość.

WYKONANIE BUDŻETU 2019 rok

Dochody ogółem ​​​​​​43 415 867 zł

​​​​​W  tym:

-dochody własne​​​​​​4 838 302 zł (11%)

-subwencja ogólna​​​​​​11 033 736 zł (25%)

-dotacje celowe z budżetu państwa​​​16 530 076 zł (39%)

-dotacje celowe ze środków UE ​​​4 461 679 zł (10%)

-udział w podatku PIT i CIT​​​​6 552 075 zł (15%)

Wydatki ogółem ​​​​​​41 122 602 zł

​​​​​W tym:

-wydatki inwestycyjne  6 889 470 zł, stanowiące 17 % wydatków ogółem,  dofinansowanie ze środków zewnętrznych 2 723 000 zł,

-wydatki bieżące na kwotę 34 233 132 zł, stanowiące 83 % wydatków ogółem.

Spośród wydatków bieżących największą pozycją w budżecie są wydatki:

-w sektorze oświaty i wychowania 12 079 053 zł, dotowane poprzez subwencję w kwocie 8 372 731 zł,  pozostała kwota 3 706 322 zł to dofinansowanie z dochodów własnych gminy.

-w pomocy społecznej 12 413 062 zł, na realizowane zadania otrzymano kwotę 11 576 527 zł dotacji, z budżetu wydatkowano kwotę 836 535 zł. 

Najważniejsze inwestycje, które udało się zrealizować w 2019r.:

• wybudowano 3,55 km sieci wodociągowej w m. Borki Niz., Grochowe I, Grochowe II, Jaślany i Ławnica za kwotę 389 335 zł

• modernizacja stacji uzdatniania wody, polegająca na budowie dwóch nowych dodatkowych studni – 293 339 zł

• wykonano modernizację przepompowni ścieków w m. Malinie – 297 900 zł

• opracowanie dokumentacji projektowej pod kolejne odcinki kanalizacji w m. Tuszów Nar. i Tuszów Mały etap IIIB-3 i 4, na kwotę 56 500 zł

• współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Grochowe II – Trześń, polegające na budowie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, zlokalizowanego w pasie drogowym 375 m, na kwotę 251 815 zł

• przebudowa drogi gminnej Jaślany przez wieś oraz Jaślany – Paprótnia 1,64 km wraz z przebudową istniejącego chodnika, odwodnienia i skrzyżowań z drogą powiatową – 1 927 803 zł, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg na kwotę 839 873 zł,

• przebudowa drogi Czajkowa 1 155 m, drogi Grochowe I Goźlin 566 m oraz Grochowe II działki 577 m, na łączną kwotę 1 081 137 zł, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg na kwotę 864 908zł

• przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Borki Niz. 234 m i Tuszów Nar. 296 m na łączną kwotę 115 699 zł przy dofinansowaniu z FOGR na kwotę 75 000 zł,

• zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Grochowe II – 779 820 zł, przy dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie300 000zł,

• budowa garażu przy budynku OSP Malinie II na kwotę 98 646 zł,

• budowa 2 przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych, tzw. Orlików, przy SP Borki Niz. i SP  Czajkowa – 1 132 391 zł, przy dofinansowaniu ze środków MSiT w kwocie 566 190 zł

• wykonanie nowego oświetlenia ulicznego w m. Babicha, Borki Niz., Grochowe I, Grochowe II, Malinie i Pluty za kwotę 116 500 zł,

• budowa Otwartej Strefy Aktywności, tzw. „OSA”, w m. Grochowe I za kwotę  133 137 zł, przy dofinansowaniu ze środków MSiT na kwotę 50 000 zł

• wykonanie placu zabaw dla dzieci przy SP Borki Nizińskie na kwotę 29 597 zł

• wykonanie nowego ogrodzenia wokół boiska sportowego LKS Jutrzenka Ławnica na kwotę  52 000 zł

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące)4 015 511 zł

Nadwyżka budżetowa(dochody ogółem-wydatki ogółem)2 293 265 zł

Przychody 1 501 820 – zł z tytułu :

wolne środki ​​​​​​​​313 820  zł,

zaciągniętego kredytu​ ​​​​​​1 188 000 zł

Rozchody 962 032- zł z tytułu: spłata rat kredytów z lat ubiegłych ​962 032  zł,

Kredyty pozostające do spłaty na dzień 31 grudnia 2019r.​​3 291 053,76 zł

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button