Powiat i gminaWiadomości

Reforma Oświaty jednogłośnie w Padwi Narodowej

Reklama

Przepisy art.206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r poz.60) zobowiązują organy prowadzące do podjęcia uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r,poz.60).

Rada Gminy w Padwi Narodowej przyjęła jednogłośni projekt uchwały, który przekształca z dniem 1 września 2017 r. Zespół Szkół (w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum) w ośmioletnią szkołę podstawową.

Organ stanowiący j.s.t prowadzącej dotychczasowy zespół szkół, o którym mowa w ust.1, w terminie do 30 listopada 2017r, w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z ust.1.”

Zgodnie z cyt. przepisami w projekcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego określono plan dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Padew Narodowa.

Reklama

Uchwała została przekazana do zaopiniowania Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w Rzeszowie.

Wójt Gminy Robert Pluta podkreślił, iż przepisy dotyczące reformy oświaty weszły w życie jednocześnie najistotniejszą sprawą jest dobro dzieci, rodziców oraz poczucie stabilności i zaangażowania nauczycieli.

Zaznaczyć  należy, że Gmina czyni wszelkie starania aby podnieść jakość pracy szkoły. I tak:

–  w grudniu 2016 r. ściągnięto środki i wyposażono pracownię chemiczną w szkole podstawowej

Reklama

–  rozpoczęto remont i termomodernizację budynków szkolnych (wartość prac to blisko 1.700.000 zł  – dotacja 85% z RPO Woj. Podkarpackiego),

– wykonano nowe łazienki w „zielonej szkole”.

Dyrektor Zespołu Szkół p. Waldemar Szyszka podkreślił duże zaangażowanie i skuteczność Gminy w pozyskiwaniu środków na oświatę i zwracał uwagę na dobrą współpracę z Radą Gminy.

UG w Padwi Narodowej 

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button