Biznes i inwestycjePowiat i gminaWiadomości

Rekordowe inwestycje w Padwi Narodowej

Reklama

30 marca 2017 r. Wójt Gminy Robert Pluta wraz ze Skarbnik Gminy Joanną Skopińską-Mycek podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie umowę na realizację zadania z Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa – pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa”.

Wartość zadania to kwota 15 milionów złotych. W ramach projektu, którego rozpoczęcie nastąpi w roku 2017 a zakończenie w 2018 roku planowane są m.in. inwestycje:

Zakres prac:

Kanalizacja: 2.881.858,57

Reklama

Łączna długość sieci 8 km. 8 szt. przepompowni planowanych w 2017r.

-osiedle Wygwizdów
– osiedle Zachwiejów
-osiedle Zielone
– ulica Olszańska
– ulica Słoneczna
– ulica Łukasiewicza
– ulica Jana Pawła II
– ulica Uzar-Krysiakowej
-Rożniaty
– Kębłów
-Padew-Zarównie w 2018r.

Oczyszczalnia: 9.303.766,99

– rozbudowa i przebudowa oczyszczalni

Reklama

(Budowa: reaktorów, budynek socjalny, pompownia ścieków surowych, punkt zlewny ścieków dowożonych, zbiornik na pix, place i drogi,ogrodzenie i zieleń, sieci i instalacje )

– suszarnia osadu w 2018r.
– wiaty magazynowe
– fotowoltaika
-monitoring i instalacje przeciwwłamaniowe

Monitoring i telemetria :2.187.770,25

(monitoring i telemetria nowych 8 przepompowni, przebudowa szaf monitoringowych 22 najstarszych przepompowni, remont przepompowni + aktualizacja oprogramowania serwer)

Remont zbiorników przepompowni.

Wodociąg: 208.075,27

-osiedle Zielone
– Kębłów
– Zachwiejów

Większość prac będzie realizowana na terenie sołectwa Padew Narodowa. Środki zewnętrzne pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa rozwoju mieszkańcom gminy (niskie i stabilne ceny) na okres co najmniej 20 lat.

W 2016 roku urząd gminy rozpoczął starania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne związane z gospodarką ściekową na obszarze naszej gminy. Przygotowano dokumentacje projektowe, uzyskano odpowiednie uzgodnienia właścicieli i zarządców nieruchomości na których zaplanowano prace inwestycyjne oraz uzyskano niezbędne pozwolenia w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Mielcu.

W dniu 30 maja 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursu ogólnego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa.

Przy pełnym zaangażowaniu pracowników i nakładem ogromnej pracy udało się przygotować wniosek projektowy o uzyskanie dotacji, który następnie został złożony końcem sierpnia 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego, a dokładnie w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Po prawie 7-miesięcznym okresie oczekiwania, w trakcie którego wymieniona została pomiędzy urzędami liczna korespondencja, zakończono procedurę oceny wniosku. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w dniu 23.02.2017 r. poinformowała o dokonaniu wyboru projektów do dofinansowania. Na opublikowanej liście znalazł się również projekt złożony przez Gminę Padew Narodowa, który w ocenie merytorycznej otrzymał 63,75 pkt (przy wymaganych 30 minimalnych). Po przesłaniu kompletu wymaganych dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy gmina została zaproszona do jej podpisania.

To jeden z największych projektów w historii Gminy Padew Narodowa nie obciążający mieszkańców, a korzystający ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Jest to również największy projekt w powiecie mieleckim w bieżącym rozdaniu środków.

Warto podkreślić, że konieczność rewitalizacji sieci wodno-kanalizacyjnej widzieli także radni Rady Gminy poprzednich kadencji na czele z Przewodniczącym Rady panem Janem Myckiem, a obecna Rada Gminy z Przewodniczącym p. Januszem Bikiem jest godnym kontynuatorem koncepcji rozwoju naszej gminy.

Na piątkowej (31 marca br.) sesji środki finansowe uchwałą Rady Gminy zostały wprowadzone do budżetu, co umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej.

Reklama

Zobacz także

Back to top button