Powiat i gminaWiadomości

Rekordowy budżet Padwi Narodowej. Ponad 23 miliony złotych na inwestycje

Reklama

Na ostatnim w roku 2017 posiedzeniu Rada Gminy w Padwi Narodowej jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na rok 2018.

Jest to największy, jak dotąd budżet w historii gminy. Środki pozyskane przez Gminę z dotacji z projektów Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego sięgają kwoty 16.300.000 zł.
W budżecie na 2018 r. zaplanowano rekordowo wysokie wydatki 40,7 mln w tym rekordowo wysokie wydatki inwestycyjne w kwocie 23,4 mln. co stanowi 58% wydatków budżetu ogółem.

Wśród inwestycji zaplanowanych na 2018 r. króluje infrastruktura wodno-kanalizacyjna  wydatkami 15.605.340 zł dofinansowana środkami unijnymi.
Inwestycja obejmuje  następujący zakres prac:

Reklama

Kanalizacja

Łączna długość sieci 4,5 km. 8 szt. przepompowni.
– osiedle Wygwizdów
– osiedle Zachwiejów
– osiedle Zielone
– ulica Olszańska
– ulica Słoneczna
– ulica Łukasiewicza
– ulica Jana Pawła II
– ulica Uzar-Krysiakowej
-Rożniaty
– Kębłów
– Padew-Zarównie   – 3,4 km

Oczyszczalnia

– rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni (  budowa: reaktorów, budynek socjalny, pompownia ścieków surowych, punkt zlewny ścieków dowożonych, zbiornik na pix,  place i drogi,ogrodzenie i zieleń, sieci i instalacje ) przebudowa: budynek techniczny + zbiornik wyrównawczy. pompownia wewn. reaktory stare, )
– suszarnia osadu
– wiaty magazynowe
– fotowoltaika
-monitoring i inst. przeciwwłamaniowe,

Reklama

Monitoring i telemetria  

( monitoring i telemetria  nowych 8 przepompowni, przebudowa szaf monitoringowych  22 najstarszych przepompowni + aktualizacja  oprogramowania serwer )

 Remont zbiorników przepompowni  

 Wodociąg długość sieci łącznie 1,5 km.
osiedle Zielone
– Kębłów
– Zachwiejów

Następne duże zadania inwestycyjne zaplanowane na rok 2018 to:

– EKO-Energia w Gminach Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice dofinansowane środkami unijnymi  w części Padew Narodowa 6.161.447,46

Do wykonania jest ok 400 instalacji OZE ( fotowoltaika, inst. solarne, pompy ciepła, kotły na biomasę)

– Budowa dróg na terenie gminy – ok. 1.000.000 zł.

– Obiekty rekreacyjne i sportowe- 525.000 zł.

4 place zabaw w sołectwach Padew Narodowa, Zaduszniki, Wojków i Zarównie
dofinansowanie poprzez LGD

2 Otwarte Strefy Aktywności

– Oświetlenie uliczne –  66.000 zł. w sołectwach Padew Narodowa, Zachwiejów, Piechoty, Przykop i Rożniaty.

Łączna kwota planowanych dochodów gminy wynosi  37.438.340,46 zł, z czego
   dochody bieżące stanowią 19.534.628,00 zł      52,18%
   dochody majątkowe stanowią 17.903.712,46 zł     47,82 %

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 40.692.371,46 zł

z czego:
wydatki bieżące stanowią 17.374.584,00 zł  42,70 %
wydatki majątkowe stanowią 23.317.787,46 zł  57,30 %
W  planowanym budżecie na 2018 r. kwota deficytu wynosi 3.254.031 zł.
Planowany deficyt budżetu finansowany będzie z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
Planowane przychody budżetu gminy na 2018 rok to 3.970.602 zł.  z przeznaczeniem na:
  a)rozchody budżetu na 2018r. w kwocie 716.569,00 zł.
  b) finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. w kwocie  3.254.031 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy  na 2018 rok to 716.569,00 zł.  z tego:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie   642.569,00 zł
 b) spłaty otrzymanych pożyczek  w kwocie   74.000,00 zł                                                                                                 

W kolejnych latach prognoza przewiduje nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na rozchody budżetowe związane ze spłatą długu.

Planowana łączna kwota kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniesie 8.252.688,00 zł.
Łączna planowana kwota długu  to kwota 8.252.688  zł.   ( w odniesieniu  do dochodów ogółem w 2018 roku ) wynosi 22,04 %.

Planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem w 2018 r. wynosi 2.31 % i nie przekracza relacji ustalonej zgodnie z art.243 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dla roku 2018 9,31 %). Dla poszczególnych budżetów, w których planowane są rozchody budżetu relacje wynikające z art. 243. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych są zachowane.

Reklama

Zobacz także

Back to top button