MiastoMultimediaPowiat i gminaSliderWażne informacjeWiadomości

Restrykcyjne pozwolenie dla Kronospanu. Zakład ma wprowadzić ciągły monitoring emisji [ZOBACZ WIDEO]

Reklama

Marszałek Ortyl ogłosił dzisiaj, że podpisał nowe pozwolenie zintegrowane dla Kronspanu, w którym na zakład zostało nałożonych wiele obostrzeń. Jednymi z najważniejszych, są te mówiące o ciągłym monitoringu na dwóch emitorach. 

Urząd Marszałkowski wydał zmienione pozwolenie zintegrowane dla firmy Kronospan. Zakład został zobowiązany do dostosowania się do nowych przepisów europejskich (konkluzji BAT) w związku z czym konieczna była zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego w 2015 roku.

Wydana decyzja jest najbardziej restrykcyjną z dotychczas wydanych dla mieleckiej firmy. Nie zaistniały żadne prawne powody aby w zgodzie z obowiązującym prawem odmówić firmie wydania decyzji. Informacje o tym przekazali podczas konferencji prasowej w Mielcu marszałek Władysław Ortyl oraz Andrzej Kulig, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Reklama

Po licznych pytaniach ze strony przedstawicieli mediów, marszałek spotkał się także z przedstawicielami strony społecznej postępowania, którzy byli współorganizatorami marszu protestacyjnego, udzielając również wyczerpujących odpowiedzi.

W zmianie pozwolenia zaostrzono szereg warunków dotyczących korzystania ze środowiska jak i technologii, w tym w szczególności nałożono obowiązek :

 • stałego monitoringu funkcjonowania wszystkich urządzeń służących redukcji emisji zanieczyszczeń.
 • prowadzenia ciągłego pomiaru emisji na emitorach: E-5 (suszarnia wiórów) i E101 (suszarnia włókien) w zakresie pył, NOx, SO2, LZO, CO, formaldehyd i HF, HCl (do czasu zainstalowania pomiaru ciągłego tj. do końca bieżącego roku wykonywane będą pomiary okresowe
  1x dwa tygodnie). Na emitorze E-5 pomiar pyłu będzie realizowany od listopada br. Do pomiaru ciągłego emisji wybrane zostały największe emitory, które w sumie emitują z zakładu 83 % pyłu, 83 % LZO (lotnych związków organicznych) oraz 58 % formaldehydu.
 • prezentacji na tablicy świetlnej wyników monitoringu zarówno emisji jak i stanu urządzeń redukujących emisję.

W wyniku działań dostosowawczych do Konkluzji BAT obniżeniu uległy emisje dopuszczalne, prócz tlenków azotu pochodzących z procesu dopalania substancji odorotwórczych:

Reklama

Dodatkowo firma została zobowiązana do:

 • wykonania w terminie do 30 listopada 2018r. do co najmniej 2 serii pomiarowych co do rodzaju i ilości substancji zanieczyszczających wchodzących w skład całkowitego LZO (dla emitorów, gdzie zachodzi emisja całkowitego LZO).
 • prowadzenia pomiarów okresowych dla substancji, których dotychczas nie mierzono, tj. dioksyn i furanów , metali ciężkich: As, Pb, Cd, Cr, Hg, Zn, Co, Cu, Mn, Ni, Sb, Tl i V.
 • wykonania instalacji redukcji tlenków azotu SNCR w terminie 4 miesięcy
  o ile emisja NOnie zostanie zredukowana o co najmniej 50 % innymi dostępnymi metodami.
 • informowania o przewidywanych terminach przeprowadzania pomiarów okresowych.
 • prowadzenia kontroli jakości surowców, w tym odpadów przeznaczonych
  do produkcji płyty jak i drewna przeznaczonego do spalenia poprzez zachowywanie próbek zmianowych przez okres 1 roku .

Zabroniono firmie wykorzystywania odpadów drewna poużytkowego o kodach 17 02 01, 19 12 07 i 20 01 38 do spalania w instalacji .

Ponadto w pozwoleniu ograniczono sposób magazynowania substancji mogących być źródłem emisji powierzchniowej pyłów poprzez:

 • obniżenie wysokości składowania do wysokości barier zabezpieczających,
 • usunięcie możliwości magazynowania drobnych pyłów luzem na przestrzeni otwartej,
 • ustalenie konkretnych brzegowych warunków pogodowych dla zraszania hałd trocin,
 • zabudowanie miejsc zsypywania zrębki
 • nałożenie obowiązku utrzymania czystości na drogach i placach, w tym zamiatanie mechaniczne raz na zmianę.

Zgodnie z art. 186 ustawy Prawo ochrony środowiska organ właściwy do wydania pozwolenia może odmówić jego wydania jedynie w ściśle określonych przypadkach, tj. jeżeli eksploatacja instalacji:

 • eksploatacja instalacji powodowałaby pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia;
 • technologia nie spełniałaby wymogów technologicznych dla nowo uruchomionych instalacji;
 • nie spełniałaby wymogów BAT;
 • powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
 • wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z zapisami: programu ochrony środowiska,programu ochrony powietrza lub programy ochrony środowiska przed hałasem, planu gospodarki odpadami;
 • instalacja spełnia przesłanki do cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia bez odszkodowania,
  tj. w szczególności stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznym stopniu
  lub stanowi zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia lub przepisów prawa lub jest objęta postępowaniem kompensacyjnym;
 • eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu;
 • regionalna lub ponadregionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych
  nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub wymagań określonych dla takiej instalacji

Reklama

Zobacz także

Back to top button