Powiat i gminaWiadomości

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się 21 czerwca

Reklama

Najbliższa Sesja Rady Powiatu Mielekciego odbędzie się 21 czerwca w Sali Konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania) przy ul. Wojska Polskiego 2 b.

Najważniejszym tematem najbliższej sesji Rady Powiatu Mieleckiego będzie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Poza tym radni zajmą się tematem wyboru nowego członka Zarządu Powiatu Mieleckiego, który na tym stanowisku zastąpi zdymisjonowaną Joannę Rębisz.

TEMATYKA OBRAD:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu:
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2016 rok,
b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego
z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Mielcu oraz terminu i sposobu ich wnoszenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów pierwszego postępowania rekrutacyjnego do Bursy Międzyszkolnej w Mielcu zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za rok obrotowy 2016” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2016 rok”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok obrotowy 2016” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2016 rok”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Mieleckiego.
12. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button