Biznes i inwestycjeMiastoPowiat i gminaRegionWiadomości

Specjalna Strefa Ekologiczna z listem do Ministerstwa Środowiska

Reklama

Wraz z publikacją otwartego listu spółki Kronospan Mielec do Ministerstwa Środowiska, który w swej treści niesie ze sobą ładunek żalu kierowany w stronę Ministra, Nasze Stowarzyszenie także postanowiło odnieść się do poruszanych przez Kronospan kwestii. W liście otwartym informujemy Pana Ministra o faktycznym obrazie wykonywanych przez Kronospan tzw. pomiarów samo-kontrolnych. Tych samych pomiarów, które zdaniem firmy mają być dowodem na 99% redukcji zanieczyszczeń emitowanych z jej terenu, czyli jakoby potwierdzeniem, że modernizacja zakładu przynosi realne korzyści dla Mielca.

W naszym liście opisujemy ustalenia WIOŚ z kontroli interwencyjnej przeprowadzonej w firmie Kronospan na przełomie kwietnia i maja b.r. Należy nadmienić, że przedmiotowa kontrola WIOŚ była wyjątkowa, gdyż przeprowadzona została ze względu na podejrzenia wystąpienia naruszenia warunków pozwolenia firmy i potrzebę zabezpieczenia ewentualnych dowodów. Sporządzony raport ujawnia niepokojące fakty, które wskazują na wadliwe przekazywanie wyników samo-kontrolnych spółki z lat 2016 i 2017 do tutejszego departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Na podstawie opisanych w protokole ustaleń można wywnioskować, że pomiary interwencyjne zamówione przez Prezydenta Miasta Mielec, które spółka wykorzystuje w liście do MŚ jako niezbity dowód redukcji emisji, także mogą zawierać nieprawidłowości – chodzi w szczególności o nieudzielanie informacji w zakresie tzw. „obciążenia” źródła emisji w czasie wykonywanych pomiarów czyli informacji, która pozwala porównać wyniki pomiarów z aktualną mocą / obciążeniem instalacji. Firma Eco-Hera realizująca auto-monitoring na zlecenie zakładu podawała jedynie moc palnika, a firma Wessling Polska realizująca pomiary na zlecenie Prezydenta, nie udzielała żadnych danych w przedmiotowym zakresie.

Inspektorat WIOŚ wyjaśnił, że powyższe dane są istotne, gdyż wymagane są prawem i należy podawać obciążenie w procentach zgodnie z ustalonym prawnie wzorem. Wyjaśnia także, że na sumaryczne obciążenie instalacji, która podlega pomiarowi wpływa szereg urządzeń wchodzących w skład ciągu technologicznego tj. wytwornicy ciepła, palnika suszarni oraz obciążenie suszarni materiałem poddawanym suszeniu wyrażonym w procentach lub tonach. Niestety, wiele dokumentów, które przedłożyła spółka w ramach wyjaśnień zaistniałych naruszeń i wykroczeń zostały wyłączone z jawności, a tutejszy departament OŚ nie udzielił publicznej informacji o wynikach prowadzonych analiz lub nałożonych sankcji, dlatego korzystamy z okazji i prosimy osobiście Sz. Pana Ministra o zainteresowanie i zachowanie dystansu do doręczonego przez spółkę dokumentu.

Reklama

Według nas, opisana powyżej sytuacja sprawia, iż pomiary prowadzone podczas zaplanowanych kontroli niekoniecznie muszą wykazywać rzeczywiste, codzienne emisje z instalacji firmy Kronospan. Stoimy na stanowisku, iż należy zwiększyć kontrole stanu powietrza dookoła firmy i prowadzić je w sposób ciągły i bezpośredni, tak by móc weryfikować potencjalne zagrożenia dla zdrowia lub życia, a tym samym posiadać instrumenty do realnego naliczania opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska. Po raz kolejny podkreślamy, iż firma powinna być objęta jak najszerszym ciągłym badaniem poziomu emisji zanieczyszczeń z poszczególnych ich źródeł.

Z wyrazami szacunku:

Piotr Tabor, Członek Zarządu Stowarzyszenia.

Reklama

Reklama

Zobacz także

2 komentarzy

    1. faktycznie, też przegapiłam te rewelacje, a w wyborach krono będzie tematem dyżurnym

Back to top button