MiastoWiadomości

Urząd Miejski aktualizuje plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mielca

Reklama

Gmina Miejska Mielec w III kwartale 2017 r., planuje aktualizację listy zadań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mielca (PGN).

Urząd Miejski zaprasza wszystkie instytucje, podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne mające zamiar realizować projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej do zgłaszania planowanych przedsięwzięć do PGN.

Przedmiotowe zgłoszenie będzie podstawą do aktualizacji PGN oraz zmiany uchwały, którą dokument został przyjęty. Wpisanie przedsięwzięć/projektów, warunkuje wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do dokumentu, dając możliwość uzyskania dodatkowych punktów podczas oceny wniosków przez instytucje organizujące konkursy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mielca jest dokumentem wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zintegrowanym planem działań mającym na celu osiągnięcie standardów jakości powietrza w perspektywie lat 2015-2025. Zakres tematyczny Planu odnosi się do działań zarówno inwestycyjnych, jak i nie inwestycyjnych w sektorze mieszkalnictwa indywidualnego, przedsiębiorstw, budownictwa publicznego, gospodarki przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło i energię, transportu prywatnego i publicznego. Zaproponowane działania powinny przynieść miastu efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji substancji do powietrza, czy redukcji zużycia energii.

Reklama

Zgłoszenia prosimy przedkładać na podstawie pisemnego wniosku, który powinien zawierać:

Nazwę i przeznaczenie obiektu.
Adres obiektu.
Rok budowy obiektu.
Powierzchnię użytkową i całkowitą obiektu.
Roczne zużycie i koszty:
– energii elektrycznej,

– gazu ziemnego,

– ogrzewania (węgiel, drewno, paliwa, sieć ciepłownicza).

Reklama

Liczbę punktów oświetleniowych oraz liczbę żarówek w obiekcie, w tym energooszczędnych.
Kartę projektu. Planowany do osiągnięcia wskaźnik (zakładany efekt redukcji energii elektrycznej MWh/rok oraz zakładany efekt redukcji CO2/rok). Wnioski z propozycjami zadań należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Mielca, w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter Urzędu Miejskiego) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec. Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2017 r.

Karta projektu TUTAJ.

Reklama

Zobacz także

Back to top button