MiastoPowiat i gminaWażne informacjeWiadomości

VI Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

Reklama

Vodbędzie się w dniu

2 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w Sali Obrad  Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 odbędzie się VI sesja Rady Powiatu Mieleckiego

Tematyka Obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Mieleckiego.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Mieleckiego
  z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie cesji wierzytelności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie cesji wierzytelności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2019 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 11. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu dotycząca zawartych umów z tytułu najmu aktywów trwałych pomiędzy PSPR SPZ w Mielcu,
  a podmiotami wykonującymi działalność leczniczą wraz z wielkością przychodów otrzymywanych z tego tytułu w 2018 roku.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu za 2018 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok.
 13. Roczna Ocena działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu przy ul. Kocjana 15 za rok 2018 prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.
 14.  Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022” za rok 2018.
 15. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z efektów pracy za rok 2018.
 16. Ocena zakresu działań Komendy Powiatowej Policji w Mielcu w 2018 roku.
 17. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
  w Mielcu za rok 2018.
 18. Stan sanitarno –higieniczny Powiatu Mieleckiego w 2018 r.
 19. Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej za rok 2018.
 20. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mielcu
  za 2018 r.
 21. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

 

Reklama

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button