Biznes i inwestycjePowiat i gminaWiadomości

VII sesja Rady Powiatu Mieleckiego

Reklama

VII sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 14 czerwca br. (piątek) o godz. 8.15 w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6.

Porządek obrad VII sesji:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Mieleckiego.

2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

Reklama

3. Raport o stanie Powiatu Mieleckiego za 2018 r:

a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Mieleckiego w roku 2018;

b) debata nad raportem o stanie Powiatu Mieleckiego w roku 2018:

a. głosy radnych;

Reklama

b. głosy mieszkańców.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Mieleckiego.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu:

a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2018 rok,

b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

7. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za rok 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wybrania kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

10. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok 2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2018 rok.

12. Informacja zbiorcza o obowiązujących i zawartych w 2018 r. umowach najmu przez Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok 2018 przez Powiat Mielecki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Mieleckiego w skład komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wybrania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2019 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 – od ronda trzywylotowego do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25 w Mielcu.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/88/2011 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/299/2018 z dnia 25 maja w 2018 r. Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Mieleckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Mielecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Mieleckiego.

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu Mieleckiego ds. opracowania projektu stanowiska w sprawie powstrzymania ideologii LGBT” przez wspólnotę samorządową.

23. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.

24. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie Powiatu Mieleckiego za rok 2018 wraz z rekomendacjami.

25. Informacja o realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Mieleckiego na lata 2016-2022.

26. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.

27. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

28. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button