MiastoPolecaneWiadomości

W czwartek V sesja Rady Miejskiej w Mielcu. O czym będą decydować radni?

Reklama

Na najbliższy czwartek (28 lutego) zwołano sesję Rady Miasta.

Sesja Rady Miasta odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Przyjęcie Kodeksu Etycznego Radnych Rady Miejskiej w Mielcu Kadencji 2018-2023.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.Projekt 1/Projekt 2
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminów targowisk miejskich.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Mielec – Osiedle – Centrum” – etap I.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli na terenie Gminy Miejskiej Mielec oraz wyznaczenia radnych Rady Miejskiej w Mielcu do pracy w komisjach wyborczych.
 15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Mielcu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Centrum Kultury w Mielcu.
 18. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.
 19. Sprawozdanie roczne z działalności Mieleckiej Rady Seniorów za rok 2018.
 20. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button