KalendariumMiastoPolecaneSliderWiadomości

XII sesję Rady Miejskiej w Mielcu

Reklama

XII sesjRady Miejskiej w Mielcu w dniu 26 września (czwartek) 2019 roku o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miejską Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobami fizycznymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca – część A.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości położonych w rejonie ulicy Powstańców Warszawy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości niezabudowanej położonej w Mielcu, w rejonie ul. Korczaka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Mielcu w rejonie ul. Iwaszkiewicza na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XLVIII/474/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Wyspiańskiego 3.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu.
 15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Mielca kierunków działania w zakresie ochrony środowiska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję 2020-2023.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Mielec Samorządowej Karty Praw Rodzin.
 21. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 22. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także

Zamknij
Back to top button
Zamknij
Zamknij