MiastoPolecaneWiadomości

XIII sesja Rady Miejskiej

Reklama

XIII sesjRady Miejskiej w Mielcu odbędzie się 30 października (środa) 2019 roku o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnego w związku z objęciem mandatu.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mielcu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wydawania poleceń wyjazdów służbowych dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia składów osobowych Komisji.
 8. Podjęcie apelu w sprawie ochrony powietrza w Mielcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 13. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości niezabudowanej położonej w Mielcu, w rejonie Korczaka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/504/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 6 września 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia VIII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta Mielca stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Mielec.
 17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 21. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu i nadania jednostce statutu.
 22. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 23. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 24. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także

Zamknij
Back to top button
Zamknij
Zamknij