MiastoPowiat i gminaWiadomości

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu Mieleckiego

Reklama

XXVIII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania) przy ul. Wojska Polskiego 2 b.

Tematyka Obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

  Reklama
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Mielec dotyczącego założenia i prowadzenia publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/173/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Mielec dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego liceum ogólnokształcącego.

  Reklama
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Mielec dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego liceum ogólnokształcącego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Mieleckiego na okres od
  1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XII/88/2011 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek
  i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
  i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i
   wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III) współfinansowanego
  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (III) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/133/2016 Rady Powiatu Mieleckiego
  w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu konkursowego pn. „Przygotowani do pracy”, nr konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

 14. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”.

 15. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu”.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2014 w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Mieleckiego.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017 – 2019”.

 18. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu z działalności podległej jednostki oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mieleckim za okres 2016 roku.

 19. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
  w Mielcu za rok 2016.

 20. Stan sanitarny w Powiecie Mieleckim w roku 2016.

 21. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Mieleckiego w roku 2016.

 22. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mielcu za rok 2016.

 23. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

 OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Przewodniczący

Rady Powiatu Mieleckiego

Henryk Niedbała

Reklama

Zobacz także

Back to top button