MiastoPowiat i gminaWiadomości

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Powiatu Mieleckiego

Reklama

XXX Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania) przy ul. Wojska Polskiego 2 B.

 

Tematyka Obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/191/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mieleckiego do realizacji projektu Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i:
 9. a) Roczną oceną działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu przy ul. Kocjana 15 za rok 2016 prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu;
 10. b) Sprawozdaniem z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022” za 2016 rok;
 11. c) Sprawozdaniem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z efektów pracy za rok 2016.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie Powiatu Mieleckiego za rok 2016 wraz z rekomendacjami.
 13. Informacja o realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Mieleckiego na lata 2016-2022.
 14. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.
 15. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Reklama

                Henryk Niedbała

Reklama

Zobacz także

Back to top button