Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU CZYLIWIESZ.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Portal informacyjno – rozrywkowy CZYLIWIESZ, zwany w dalszej części regulaminu Portalem udostępniany jest przez Czyliwiesz.pl Maria Jarosz 39-300 Mielec, ul. Krakowska 7, NIP 817 189 61 25 Portal jest internetowym dziennikiem w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), zarejestrowanym w Sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem: PR1/12 .3. Udostępnienie korzystania z Portalu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Portalu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.5. W ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług osób trzecich lub/i CZYLIWIESZ.4. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Portalu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Portalu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.5. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w  formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.6. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.7. Zasady korzystania z Portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Portalu pod adresem internetowym http: http://czyliwiesz.pl/#

§2. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:1. Usługodawca należy przez to rozumieć – Czyliwiesz.pl Maria Jarosz 39-300 Mielec, ul. Krakowska 7, NIP 817 189 61 25. Usługobiorca należy przez to rozumieć – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.3. Usługi należy przez to rozumieć – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.W ramach działalności Portalu oferowane są w szczególności usługi: 1) bezpłatny dostęp do przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów w szczególności tekstów, zdjęć, grafik, danych, zamieszczanych w Portalu, udostępnianych przez Usługodawcę;2) możliwość korzystania z forum dyskusyjnego w Portalu polegająca na dodawaniu wpisów oraz ich wyświetlanie w Portalu przez Usługodawcę3) udostępnianie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu dodawania komentarzy pod wybranymi przez Usługodawcę materiałami w Portalu oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Portalu;4) możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Portalu.2. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Portalu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Portalu lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.

§4. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBEDNE DO KORZYSTANIA Z PORTALU CZYLIWIESZ.PL

1.Portal Czyliwiesz.pl czyni wszelkie starania aby użyłkowanie Portalu możliwe było z każdej powszechnie stosowanej przeglądarki internetowej w szczególności Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera, niemniej jednak aby możliwe było prawidłowego i pełne korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:1) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;2) przeglądarką co najmniej Internet Explorer 7.0, Mozilla 0,0 lub wyższą, lub oprogramowaniem o podobnych parametrach;

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Korzystając z Portalu, użytkownicy Portalu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu, oraz dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego.2. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Portalu treści o charakterze bezprawnym.3. CZYLIWIESZ zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów dla użytkownika Portalu, w przypadku:a) naruszenia przez użytkownika Portalu przepisów prawa, postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznegob) w przypadku działania przez użytkownika Portalu na szkodę CZYLIWIESZ lub innych użytkowników Portalu lub innych osób.

§ 6. ZASADY ZAMIESZCZANIA WPISÓW W SERWISIE

1. Przedmiotem umów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) lub 3) Regulaminu jest:1) przechowywanie przez Usługodawcę komentarza lub wpisu w Serwisie (zwanego dalej „Wpisem”) na serwerach oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie;2) licencja udzielona Usługodawcy przez Usługobiorcę na korzystanie z Wpisu.2. Usługodawca zastrzega, że nie będzie świadczył Usługi przechowywania i wyświetlania Wpisu, który będzie zawierał treści niezgodne z przepisami prawa oraz wymogami określonymi Regulaminem.3. Czas wyświetlanie Wpisu związanego z określonym materiałem w Portalu będzie trwało do momentu zakończenia wyświetlania materiału, którego dany Wpis dotyczy.5. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.6. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.7. Usługobiorca zezwala Usługodawcy na modyfikowanie Wpisu, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do Wpisu treści pochodzących od Usługobiorcy lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Usługobiorcy.8. Usługobiorca wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 5 powyżej.9. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.10. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności:1) słów powszechnie uznanych za obraźliwe (wulgaryzmów),2) reklam,3) przekazów stanowiących reklamę ukrytą,5) komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.,6) pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu,7) treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,8) treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym polityków.11. Usługobiorca zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.12. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Usługobiorcę są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może i powinien poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na adres podany redakcja@czyliwiesz.pl13. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Usługobiorców w Serwisie.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy zamieszczane w Portalu przez Usługobiorców.3. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Portalu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;3) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Portalu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;4) za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy

§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:1) w przypadku Usług wymagających rejestracji – nazwę konta (login),2) w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail – adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.6. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

Back to top button