Powiat i gminaWiadomości

12 września kolejne obrady radnych powiatowych

Reklama

W środę, 12 września, odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Mieleckiego. Początek obrad o godz. 9:00.

TEMATYKA OBRAD:
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Powiatu Mieleckiego.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za pierwsze półrocze 2018 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego
na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Mieleckiego do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych” w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i wymiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Mieleckiego, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego
w 2018 roku.
9. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Reklama

Zobacz także

Back to top button