MiastoWażne informacjeWiadomości

Dziś kolejna sesja Rady Miejskiej w Mielcu

Reklama

15 kwietnia br. Kolejna sesja Rady Miejskiej w Mielcu. Poniżej przedstawiamy nad czym będąc obradować mieleccy radni.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnego w związku z objęciem mandatu.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia składów osobowych Komisji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Miejskiej Mielec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Asnyka 2 „Harcówka” w Mielcu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobami fizycznymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskich niezabudowanych,położonych w rejonie ulicy Iwaszkiewicza i  przy ulicy Sabbata w Mielcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2023.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca – część A.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań Prezydenta Miasta Mielca w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu pieszego, rowerowego i kołowego w sąsiedztwie linii kolejowej nr 25 w Mielcu, w związku z jej projektowaną modernizacją i przebudową.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2019 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Podjęcie uchwały o projekcie zmian uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów ponownych do rad osiedli Borek, Mościska i Wojsław w Mielcu oraz wyznaczenia radnych Rady Miejskiej w Mielcu do pracy w komisjach wyborczych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Marcel Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie na uchwałę Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 października 2015 r. w sprawie określenia dworca przesiadkowego, którego właścicielem jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionego dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tego obiektu, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca przesiadkowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Marcel Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie na uchwałę Nr XXXIII/333/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących dochód Gminy Miejskiej Mielec za korzystanie z przystanków komunikacyjnych znajdujących się przy drogach publicznych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miejską Mielec, w związku ze świadczeniem usług w zakresie regularnego przewozu osób na trasach przebiegających przez jej obszar.
 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu za 2018 rok.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2018 wraz z prognozą na rok po ocenie.
 4. Informacja z realizacji Programu Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+ za rok 2018.
 5. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button