MiastoWażne informacjeWiadomości

Dziś kolejna sesja Rady Miejskiej w Mielcu

Reklama

15 kwietnia br. Kolejna sesja Rady Miejskiej w Mielcu. Poniżej przedstawiamy nad czym będąc obradować mieleccy radni.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnego w związku z objęciem mandatu.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia składów osobowych Komisji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Miejskiej Mielec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Asnyka 2 „Harcówka” w Mielcu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobami fizycznymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskich niezabudowanych,położonych w rejonie ulicy Iwaszkiewicza i  przy ulicy Sabbata w Mielcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2023.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca – część A.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań Prezydenta Miasta Mielca w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu pieszego, rowerowego i kołowego w sąsiedztwie linii kolejowej nr 25 w Mielcu, w związku z jej projektowaną modernizacją i przebudową.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2019 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Podjęcie uchwały o projekcie zmian uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów ponownych do rad osiedli Borek, Mościska i Wojsław w Mielcu oraz wyznaczenia radnych Rady Miejskiej w Mielcu do pracy w komisjach wyborczych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Marcel Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie na uchwałę Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 października 2015 r. w sprawie określenia dworca przesiadkowego, którego właścicielem jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionego dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tego obiektu, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca przesiadkowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Marcel Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie na uchwałę Nr XXXIII/333/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących dochód Gminy Miejskiej Mielec za korzystanie z przystanków komunikacyjnych znajdujących się przy drogach publicznych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miejską Mielec, w związku ze świadczeniem usług w zakresie regularnego przewozu osób na trasach przebiegających przez jej obszar.
 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu za 2018 rok.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2018 wraz z prognozą na rok po ocenie.
 4. Informacja z realizacji Programu Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+ za rok 2018.
 5. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

Reklama

Zobacz także

Redakcja serwisu CzyliWiesz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Jednocześnie informujemy, że komentarze wulgarne oraz wyrażające groźby będą usuwane.
Ładowanie komentarzy Facebooka ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Korzystając z formularza, zgadzam się z regulaminem portalu i polityką prywatności

Back to top button
Zamknij