MiastoPolecanePowiat i gminaWiadomości

Dziś X sesja Rady Miejskiej w Mielcu

Reklama

X sesję Rady Miejskiej w Mielcu o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II, nad czym będą obradować mieleccy Radni

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z wdrożonych zmian w funkcjonowaniu targowisk miejskich.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca – część A.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia dworca przesiadkowego, którego właścicielem jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionego dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tego obiektu oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca przesiadkowego.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. “Przedszkole marzeń – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Mielec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję 2020-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu.
 18. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także

Zamknij
Back to top button
Zamknij
Zamknij