Powiat i gminaWiadomości

Najbliższa sesja rady powiatu odbędzie się 22 marca

Reklama

Na czwartek, 22 marca, zaplanowano kolejne obrady Rady Powiatu Mieleckiego. Przedstawiamy ich szczegółowy program.

ZAWIADOMIENIE
XL Sesja
Rady Powiatu Mieleckiego
odbędzie się w dniu
22 marca 2018 r. o godz. 11.00

w Sali Konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania) przy ul. Wojska Polskiego 2 b

Tematyka Obrad:

Reklama
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
 8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 25 stycznia 2018 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiacie Mieleckim w 2018 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020.
 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu za 2017 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 i:
 14. Roczną oceną działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu przy ul. Kocjana 15 za rok 2017 prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu;
 15. Sprawozdaniem z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022” za 2017 rok;
 16. Sprawozdaniem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z efektów pracy za rok 2017.
 17. Informacja o realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Mieleckiego na lata 2016-2022.
 18. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu z działalności podległej jednostki oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mieleckim za okres 2017 roku.
 19. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu za rok 2017.
 20. Stan sanitarny Powiatu Mieleckiego 2017 rok.
 21. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Mieleckiego w roku 2017.
 22. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mielcu za 2017 r.
 23. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Reklama

Zobacz także

Back to top button