MiastoPowiat i gminaSliderWażne informacjeWiadomości

Radni nowej kadencji biorą się mocno do pracy. W tym tygodniu kolejne sesje rady miasta i rady powiatu

Reklama

Tydzień po zaprzysiężeniu, wyborze przewodniczących i wiceprzewodniczących, ponownie zbiorą się radni Rady Miejskiej w Mielcu. Tego samego dni odbędzie się również sesja Rady Powiatu Mieleckiego. 

Jutro (28 listopada) o godzinie 9:00 rozpocznie się II Sesja Rady Powiatu Mieleckiego nowej kadencji. Radni będą mieć sporo pracy, bo w porządku obrad znalazło się 26 punktów.

Radni zajmą się m.in. uchwałą w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Mieleckiego wchodzącego w skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i wybrania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

Rada podejmie również uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2019 roku.

Reklama

Również jutro odbędzie się II sesja Rady Miasta Mielca nowej kadencji. Podczas jej trwania zostanie podjęta uchwała w sprawie zmiany stawek podatku od nieruchomości. Oprócz tego dowiemy się o składach osobowych poszczególnych komisji działających przy radzie miasta.

TEMATYKA OBRAD II SESJI RADY MIASTA MIELCA

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Mielca.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia składów osobowych Komisji.
11. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Reklama

TEMATYKA OBRAD II SESJI RADY POWIATU MIELECKIEGO:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Mieleckiego.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Mieleckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Mieleckiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mieleckiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Mieleckiego.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Mieleckiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2018.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/288/2018 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2018 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Mieleckiego wchodzącego w skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i wybrania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2019 roku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Mieleckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
25. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
26. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Reklama

Zobacz także

Back to top button